Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

Piotr Szucki  - text a snímky (1977, 2002) 06.2002
 

Bardejov - pamiatková rezervácia

Úvod

  Erb Bardejova
Bardejov je historické mesto, ktorého väčšiu časť tvorí Mestká pamiatková rezervácia s množtvom pamiatkovo chránených objektov a zaujimavosti. Mesto leží na sútoku rieky Tople a potoka Lukavice v severovýchodnej časti Slovenska. Bardejovský okres je súčasťou Prešovského kraja. Severná hranica okresu je zároveň štátnou hranicou s Poľskom. Územie je súčasťou flyšového pásma Karpát, sa rozprestiera na geomorfologických celkoch Ondavskej vrchoviny, Busova, Ľubovnianskej vrchoviny a Čergova.História mesta

  Bardejovské námestie - 2002
Najstaršia písomná správa o Bardejove je z roku 1241. Na prelome 13. a začiatkom 14. storočia sa v blízkosti osady ležiacej na hlavnej komunikačnej tepne usadili kolonisti zo Sliezska. Kráľ Karol Róbert im v roku 1320 poskytol rozsiahle privilégiá, ktoré urýchlili proces pretvorenia výsadnej dediny Bardejov na mesto. V roku 1352 dostalo mesto výsadu konať osem-dňový jarmok a záruku pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili. Bezpečnosť obchodu a remesiel a nezávislosť mesta zaručovalo mestské opevnenie nedobytnými bránami, mohutnými baštami a vodnými priekopami. V roku 1365 dostal Bardejov hrdeľné právo a v roku 1376 ho Kráľ Ľudovít I. povýšil na slobodné kráľovské mesto.

  Bardejovské námestie - 1977
V súčasnosti je Bardejov 33 tisícove mesto, ktoré tvorí administratívne a kultúrne centrum horného Šariša. V roku 1950 Bardejov bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dňa 30.11.2000 výbor centra pre svetové a prírodné dedičstvo UNESCO rozhodol o zapísaní historického centra mesta Bardejov do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.Historické pamiatky

  Domy na námestí - 1977
Hradobné opevnenie Bardejova patrí k najzachovalejším na Slovensku. Svetské a cirkevné stavby aj dnes vtláčajú mestu stredoveký charakter. Najvzácnejší z nich je monumentálny chrám sv. Egídia, ktorý z architektonického hľadiska patrí medzi najvýznamnejšie národné pamiatky na Slovensku.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Egídia

  Kostol sv. Egídia - 2002
Budova je trojloďovou bazilikou zo začiatku 15. storočia. Najcennejšou časťou interiéru chrámu je unikátny súbor jedenástich krídlových oltárov z rokov 1460-1520, ktoré tvoria jeden z najcennejších gotických interiérov v strednej Európe. V 15. a nasledujúcich storočiach bol chrám v dôsledku živelných pohrôm niekoľkokrát opravovaný. Posledným veľkým zásahom do architektúry chrámu bola oprava po požiari v roku 1878. Podľa projektov Imricha Steindla sa v roku 1899 uskutočnila jeho dôsledná rekonštrukcia a regotizácia a objekt dostal dnešnú podobu. Kostol sv. Egídia bol 29.9.2001 vyhlásený za Baziliku minor.
  Kostol sv. Egídia - 2002
»» Nad hlavným vchodom, ktorého dvojoblúk spočíva na štíhlom pilieri, je umiestnená kaplnka sv. Alžbety s ihlanovitou strechou. Medzi oknami tejto kaplnky je socha sv. Egídia v biskupskom rúchu s laňou pri nohe.
Mestská radnica

  Mestská radnica - 2002
K najvzácnejším pamiatkám patrí aj mestská radnica, ktorá sa nachadza v strede námestia. Radnicu v r. 1505 začal stavať majster Alexander. Na pôvodné gotické základy postavili renesančné poschodie a prekrásny arkier majstri Alexius a Ján z Prešova. Najcennejšími časťami radnice sú architektonické detaily - portály, dekoratívna výzdoba štítov, vstupný arkier, schodisko, nástenné maľby, tramový strop v radnej sieni a maľované značky, erby a nápisy, ktoré dokumentujú spojenie neskorogotickej formy s včasnorenesančnými prvkami, čím je bardejovská radnica prvou renesančnou stavbou na územi Slovenska.

  Mestská radnica - 2002
V roku 1903 rozhodla mestská správa zriadiť v radnici múzeum, ktorého zbierky boli sprístupnené verejnosti v roku 1907. Od roku 1990 je v historickom oddelení Šarišského múzea inštalovaná expozícia pod názvom "Bardejov - slobodné kráľovské mesto".

Námestie a meštianske domy

  Meštiansky dom č. 26 - 2002
Osobitnú pozornosť upúta obdĺžnikové námestie vydlaždené riečnymi kameňmi lemované z troch strán meštianskymi domami, ktoré nesú znaky gotickej a renesančnej architektúry.
»» Meštiansky dom č. 26 - gotický. Na poschodí medzi oblokmi sa zachoval obraz Korunovania P. Márie z 2. pol 18. stor.
Mestské opevnenie

  Hrubá a Malá bašta - 1977
Bardejovský fortifikačný systém bol jedným z najdokonalejších a najzachovalejších gotických mestských opevnení chrániacich slovenské stredoveké mestá. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1352, kedy kráľ Ľudovít I. nariadil pre bezpečnosť mesta obohnať ho hradbami, spevniť baštami a uzavrieť nedobytnými bránami. Koncom 14. storočia stál už po celom obvode mesta kamenný hradobný múr so štyrmi mestskými bránami - Hornou, Prašnou, Dolnou a Šimona Wallu. Neskôr tu renesanční stavitelia uplatnili mnohé fortifikačné prvky, prispôsobené vývoju novej bojovej techniky. Od 18. storočia význam opevnení miest upadol, a tým aj bardejovské opevnenie začalo chátrať, ale nenastala jeho likvidácia. Od 50-tych rokov 20. storočia pokračuje postupná oprava a rekonštrukcia hradieb..

  Školská bašta - 1977
Mestské opevnenie predstavuje typickú stredovekú fortifikáciu: priekopa naplnená vodou, vysoké bašty, ktorými bol zosilnený hlavný hradobný múr, strelnica a vnútorná ochoz, pričom hlavné vstupy sami osebe boli malými pevnôstkami. Bašty mali kruhovitý, šošovicový a štvorhranný pôdorys. Niektoré boli zastrešené, iné smerom do mesta otvorené. Pomenovanie zodpovedalo ich tvaru a miestu, kde stáli. Celkom bolo 23 bášt, doteraz sa ich zachovalo 12. Najväčšia z nich je tzv. Hrubá bašta na juhovýchodnej strane opevnenia. Ďalšími baštami opevnenia sú rad radom: Malá bašta, Horná brána, Prašná brána, Kláštorná bašta, Školská bašta, Brána Šimona Wallu (Západná), Archívna (Severná) bašta, Renesančná bašta, Dolná brána, Červená (Kráľovská) bašta a Veľká bašta.

  Zachovaná časť opevnenia Dolnej brány s priekopou, v pozadí Veľká a Červená (Kráľovská) bašta - 1977
Bardejovské mestské hradby zachovali sa najkompletnejšie zo všetkých stredovekých miest na Slovensku a svojím významom sa zaraďujú k európskemu fondu kultúrneho dedičstva.Základní prameny
  Bardejov - 1977

Viac snímok z Bardejova
 

Piotr Szucki  - text a snímky (1977, 2002) 06.2002
 

top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts