Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

Regimul ariilor naturale protejate în România

Guvernul Romaniei
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 236 din 24 noiembrie 2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice


Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 4 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României și ale art. 89 lit. p) din Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
[...]
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
[...]
București, 24 noiembrie 2000.
Nr. 236.
[...]

ANEXA Nr. 2

TIPURILE
de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare


Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifică faptul că este un habitat prioritar.

1. Habitate costiere, marine și de dune

Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apă marină;
Lagune și golfuri cu bancuri de nisip;
Vegetație perenă a țărmurilor stâncoase;
Vegetație anuală cu Salicornia sau cu alte specii în zone nămoloase și cu nisip;
Pajiști sărăturate atlantice (Glauco-Puccinellieetalia maritimae);
* Pajiști sărăturate continentale;
Stepe și mlaștini sărăturate panonice;
Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Genista;
Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum nigrum;
Dune continentale cu pășuni deschise cu Corynephorus și Agrostis;
* Dune continentale panonice;
Dune mobile embrionare;
Dune mobile de-a lungul țărmurilor (dune albe);
* Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee (dune gri);
* Dune fixe decalcifiate cu Empetrum nigrum;
Dune cu Hippophae rhamnoides;
Dune împădurite ale regiunilor atlantice, continentale și boreale;
Depresiuni umede intradunale;
Dune umede permanente.

2. Habitate de ape dulci

Ape oligotrofe cu conținut foarte scăzut de minerale;
Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația din Littorelletea uniflorae și/sau din Isoeto-Nanojuncetea;
Ape puternic oligomezotrofe cu vegetația bentică de Chara spp.;
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip de Magnopotamion sau Hydrocharition;
Lacuri distrofe naturale și heleștee;
Râuri alpine și bancurile de-a lungul acestora cu vegetație erbacee;
Râuri alpine și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica;
Cursuri de apă din câmpiile de munte cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachian;
Râuri cu bancuri nămoloase cu vegetație de Chenopodian rubri și Bidentian p.p.

3. Habitate de pajiști și tufărișuri

Pajiști alpine și boreale;
Pajiști umede cu Erica tetralix;
Pajiști uscate;
* Tufișuri cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti);
Formațiuni cu Juniperus communis în zone sau pajiști calcaroase;
* Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi;
* Pajiști calcaroase pe nisipuri xerice;
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios;
Pajiști calcaroase alpine și subalpine;
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri de acoperire cu tufișuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee);
* Pseudostepe cu iarbă și plante anuale de Thero-Brachypodietea;
* Pajiști bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase;
* Pajiști stepice subpanonice;
* Pajiști stepice panonice pe loess;
* Pajiști panonice nisipoase;
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase (Molinion caeruleae);
Pajiști umede cu ierburi înalte;
Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan și alpin;
Pajiști aluviale ale văilor de râuri cu Cnidion dubii;
Pajiști aluviale nord-boreale;
Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
Fânețe montane;
Fânețe împădurite.

4. Habitate din turbării și mlaștini

* Turbării active;
Turbării degradate capabile încă de o regenerare naturală;
Turbării de acoperire (*dacă este activă turbăria);
Depresiuni pe substraturi turboase;
Mlaștini cu surse de ape bogate în săruri minerale;
* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus;
* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);
Mlaștini alcaline;
* Vegetație pionieră alpină cu Caricion bicoloris-atrofuscae.

5. Habitate de stâncării și peșteri

Grohotiș stâncos al etajului montan (Androsacetalia alpinae și Galeopsitalia ladani);
Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
Grohotișuri medioeuropene silicoase ale regiunilor înalte;
* Grohotișuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane;
Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică;
Pante stâncoase silicioase cu vegetație chasmofitică;
Stânci silicioase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii;
Grohotiș și lespezi calcaroase;
Grote neexploatate turistic;
Câmpuri de lavă și excavații naturale.

6. Habitate de pădure

Păduri bătrâne caducifoliate naturale hemiboreale bogate în epifite;
Pășuni împădurite;
* Păduri mlăștinoase caducifoliate;
Păduri tip Luzulo-Fagetum;
Păduri tip Asperulo-Fagetum;
Păduri subalpine medioeuropene cu Acer;
Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion;
Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic și medioeuropean și cu Carpinion betuli;
Stejăriș cu Galio-Carpinetum;
* Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio-Acerion;
Stejăriș bătrân acidofil al câmpurilor nisipoase cu Quercus robur;
Pădure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia;
* Turbării împădurite;
* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae);
Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris);
* Păduri panonice cu Quercus petrae și Carpinus betulus;
* Păduri panonice cu Quercus pubescens;
* Păduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur;
Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;
Păduri alpine cu Larix decidua și/sau Pinus cembra;
Păduri cu Castanea sativa;
Păduri cu Quercus frainetto;
Galerii cu Salix alba și Populus alba;
Păduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.


ANEXA Nr. 3

SPECII
de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică


Interpretare
a) Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei rețele a ariilor speciale de conservare.
b) Speciile prezentate în această anexă sunt indicate:
       prin numele speciei ori subspeciei; sau
       prin toate speciile care aparțin unui taxon mai mare sau pentru a desemna o parte din acest taxon.
c) Simboluri
Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnifică faptul că este o specie prioritară.
Mai multe specii din această anexă sunt, de asemenea, prezentate în anexa nr. 4.

                       a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE
   CHIROPTERA
      Rhinolophidae
       • Rhinolophus blasii
       • Rhinolophus euryale
       • Rhinolophus ferrumequinum
       • Rhinolophus hipposideros
       • Rhinolophus mehelyi
      Vespertilionidae
       • Barbastella barbastellus
       • Miniopterus schreibersi
       • Myotis bechsteini
       • Myotis blythi
       • Myotis capaccinii
       • Myotis dasycneme
       • Myotis emarginatus
       • Myotis myotis
       • Vespertilio murinos
   RODENTIA
      Sciuridae
       • *Spermophilus suslicus
       • Spermophilus citellus (Citellus citellus)
      Cricetidae
       • Cricetus cricetus
      Microtidae
       • Microtus tatricus
      Muridae
       • Nanospalax leucodon
      Zapodidae
       • Sicista suptilis
      Castoridae
       • Castor fiber
   CARNIVORA
      Ursidae
       • *Ursus arctos
      Mustelidae
       • *Lutra lutra
       • *Mustela lutreola
      Felidae
       • Lynx lynx
      Phocidae
       • *Monachus monachus
   ARTILODACTYLA
      Cervidae
       • Alces alces
      Bovidae
       • *Bison bonasus
   CETACEA
       • Tursiops truncatus
       • Phocoena phocoena
       • Delphinus delphis
PĂSĂRI
      Gavidae
       • Gavia stellata
       • Gavia arctica
      Procellariidae
       • Puffinus yelkouan
      Phalacrocoracidae
       • Phalacrocorax aristotelis
       • Phalacrocorax pygmaeus
      Pelecanidae
       • *Pelecanus onocrotalus
       • Pelecanus crispus
      Ardeidae
       • Botaurus stellaris
       • Ixobrychus minutus
       • Nycticorax nycticorax
       • Ardeola ralloides
       • Bubulcus ibis
       • Egretta garzetta
       • Egretta alba
       • Ardea purpurea
      Ciconidae
       • Ciconia nigra
       • Ciconia ciconia
      Threskiornithidae
       • Plegadis falcinellus
       • Platalea leucorodia
      Phoenicopteridae
       • Phoenicopterus ruber
      Anatidae
       • Cygnus olor
       • Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)
       • Cygnus cygnus
       • *Anser erythropus
       • Branta leucopsis
       • Branta ruficollis
       • Tadorna ferruginea
       • Tadorna tadorna
       • *Aythya nyroca
       • *Oxyura leucocephala
      Accipitridae
       • Pernis apivorus
       • Milvus migrans
       • Milvus milvus
       • *Haliaeetus albicilla
       • Neophron percnopterus
       • Gypaetus barbatus
       • Aegypius monachus
       • Gyps fulvus
       • Circaetus gallicus
       • Circus aeruginosus
       • Circus cyaneus
       • *Circus macrourus
       • Circus pygargus
       • Accipiter brevipes
       • Buteo rufinus
       • Aquila pomarina
       • *Aquila clanga
       • *Aquila heliaca
       • Aquila chrysaetos
       • Hieraaetus pennatus
       • Hieraaetus fasciatus
      Pandionidae
       • Pandion haliaetus
      Falconidae
       • *Falco naumanni
       • Falco columbarius
       • Falco vespertinus
       • *Falco cherrug
       • Falco peregrinus
      Tetraornidae
       • Tetrao tetrix
      Rallidae
       • Porzana porzana
       • Porzana parva
       • Porzana pussilla
       • Crex crex
      Gruidae
       • Grus grus
      Otididae
       • Chlamydotis undulata
       • *Otis tarda
       • Tetrax tetrax
      Recurvirostridae
       • Recurvirostra avosetta
       • Himantopus himantopus
      Burhinidae
       • Burhinus oedicnemus
      Glareolidae
       • Glareola pratincola
       • Glareola nordmanni
      Charadriidae
       • Pluvialis apricaria
       • Charadrius alexandrinus
       • Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
       • Calidris alpina
      Scolopacidae
       • Philomachus pugnax
       • *Gallinago media
       • Limosa limosa
       • *Numenius tenuirostris
       • Numenius arquata
       • Tringa glareola
       • Phalaropus lobatus
      Laridae
       • Larus melanocephalus
       • Larus genei
       • Larus minutus
      Sternidae
       • Gelochelidon nilotica
       • Sterna caspia
       • Sterna sandvicensis
       • Sterna hirundo
       • Sterna albifrons
       • Chlidonias hybridus
       • Chlidonias niger
       • Uria aalge
      Strigidae
       • Bubo bubo
       • Glaucidium passerinum
       • Asio flammeus
       • Aegolius funereus
      Caprimulgidae
       • Caprimulgus europaeus
      Alcedinidae
       • Alcedo atthis
      Coracidae
       • Coracias garrulus
      Picidae
       • Jynx torquilla
       • Picus canus
       • Dryocopus martius
       • Dendrocopos syriacus
       • Dendrocopos medius
       • Dendrocopos leucotos
       • Picoides tridactylus
   PASSERIFORMES
      Alaudidae
       • Melanocorypha calandra
       • Calandrella brachydactyla
       • Lullula arborea
       • Eremophila alpestris
      Motacillidae
       • Anthus campestris
      Turdidae
       • Oenanthe isabelina
       • Oenanthe pleschanka
       • Oenanthe hispanica
       • Monticola saxatilis
       • Luscinia svecica
      Sylviidae
       • Acrocephalus paludicola
       • Acrocephalus melanopogon
       • Sylvia nisoria
      Muscicapidae
       • Ficedula parva
       • Ficedula albicollis
      Remizidae
       • Remiz pendulinus
      Laniidae
       • Lanius collurio
       • Lanius minor
      Sturnidae
       • Sturnus roseus (Pastor roseus)
      Emberizidae
       • Emberiza hortulana
       • Emberiza cia
REPTILE
   CHELONIA (TESTUDINES)
      Testudinidae
       • Testudo hermanni
       • Testudo graeca
      Emydidae
       • Emys orbicularis
   OPHIDIA (SERPENTES)
      Colubridae
       • Elaphe quatuorlineata
      Viperidae
       • Vipera ursinii
AMFIBIENI
   CAUDATA
      Salamandridae
       • Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
       • Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
       • Triturus alpestris alpestris
       • *Triturus vulgaris ampelensis
   ANURA
      Discoglossidae
       • Bombina bombina
       • Bombina variegata
      Pelobatidae
       • Pelobates fuscus
       • Pelobates syriacus balcanicus
      Bufonidae
       • Bufo bufo
      Hylidae
       • Hyla arborea
PEȘTI
   PETROMYZONIFORMES
      Petromyzonidae
       • Eudontomyzon spp.
   ACIPENSERIFORMES
      Acipenseridae
       • *Acipenser sturio
   CLUPEIFORMES
      Clupeidae
       • Alosa spp.
   SALMONIFORMES
      Salmonidae
       • Hucho hucho
      Umbridae
       • Umbra krameri
   PERCIFORMES
      Percidae
       • Gymnocephalus schraetzer
       • Gymnocephalus baloni
       • Romanichthys valsanicola
   CYPRINIFORMES
      Cyprinidae
       • Aspius aspius
       • Chalcalburnus chalcoides
       • Gobio albipinnatus
       • Gobio uranoscopus
       • Gobio Kessleri
       • Leuciscus souffia
       • Rutilus pigus
       • Rhodeus sericeus amarus
      Cobitidae
       • Cobitis elongata
       • Cobitis taenia
       • Misgurnis fossilis
       • Sabanejewia aurata
   SCORPAENIFORMES
       • Cottus gobi

NEVERTEBRATE

ARTHROPODA
   CRUSTACEA
      Decapoda
       • *Austropotamobius torrentium
   INSECTA
      Coleoptera
       • Cerambyx cerdo
       • Lucanus cervus
       • *Osmoderma eremita
       • *Rosalia alpina
       • Carabus hampei
       • Carabus hungaricus
       • Carabus variolosus
       • Herpes porcellus
       • Probaticus subrugosus
       • *Pseudogaurotina excellens
      Lepidoptera
       • Erannis ankeraria
       • Glyphipterix loricatella
       • Maculinea alcon
       • Catopta thrips
       • Lychaene helle
       • Kirinia roxelana
       • *Lepidea Morsei
       • Nymphalis vaualbum
       • Pseudophilotes bavius
      Orthoptera
       • Isophya costata
       • Odontopodisma rubripes
       • Paracaloptenus caloptenoides
       • Poecilimon intermedius
       • Stenobothrus eurasius
       • Capraiscola ebneri
       • Podismopsis transsylvanica
       • Uvarovitettix transsylvanica
       • Zubovskya banatica
       • Fulvins oxycarenoides
   MOLLUSCA
      Gastropoda
       • Hydromia kovacsi
       • *Anisus vorticulus
       • Theodoxus transversalis
       • Alopia bielzii bielzii
       • Alopia subcosticollis oculta
       • Alopia subcosticollis nordsiecki
       • Herilla ziegleri dacica
       • Holandrina holandri

                       b) PLANTE

   PTERIDOPHYTA
      Marsileaceae
       • Marsilea quadrifolia
      Aspleniaceae
       • Asplenium adulterinum
   ANGIOSPERMAE
      Alismataceae
       • Caldesia parnassifolia
      Amaryllidaceae
       • Narcissus pseudonarcissus nobilis
      Compositae
       • Ligularia sibirica
       • Cirsium brachycephalum
       • *Seratula lycopifolia
      Droseraceae
       • Aldrovanda vesiculosa
      Labiatae
       • Dracocephalum austriacum
       • Origanum dictamnus
      Orchidaceae
       • Cypripedium calceolus
       • Liparis loeselii
      Liliaceae
       • Colchicum arenarium
      Iridaceae
       • Iris humilis arenaria
       • Iris aphylla hungarica
       • *Gladiolus palustris
      Ranunculaceae
       • Pulsatilla patens
      Santalaceae
       • Thesium ebracteatum
      Saxifragaceae
       • Saxifraga hirculus
      Scrophulariaceae
       • Linaria flava
       • Veronica micrantha
       • *Pedicularis exaltata
       • Tozzia carpathica
      Umbelliferae
       • Angelica palustris
       • Apium repens
       • *Ferula sadleriana
      Paeoniaceae
       • Paeonia officinalis banatica

PLANTE INFERIOARE
      Bryophyta
       • Dicranum viridae
       • Drepanocladus vernicosus


ANEXA Nr. 4

SPECII
de animale și de plante care necesită o protecție strictă


Speciile care figurează în această anexă sunt indicate:
       prin numele speciei ori al subspeciei; sau
       prin ansamblul speciilor ce aparțin unui taxon superior sau unei părți din acel taxon.

                       a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE
   INSECTIVORA
      Soricidae
       • Sorex alpinus
       • Neomys anomalus
   MICROCHIROPTERA
       • Toate speciile
   RODENTIA
      Gliridae
       • Muscardinus avellanarius
       • Dryomys nitedula
      Sciuridae
       •Citellus citellus
       • *Spermophilus suslicus
      Castoridae
       • Castor fiber
      Cricetidae
       • Cricetus cricetus
      Microtidae
       • *Microtus tatricus
      Muridae
       • Nannospalax leucodon
      Zapodidae
       • Sicista betulina
       • Sicista subtilis
   CARNIVORA
      Canidae
       • Canis lupus
      Ursidae
       • Ursus arctos
      Mustelidae
       • Lutra lutra
       • Mustela lutreola
      Felidae
       • Felis silvestris
      Phocidae
       • *Monachus monachus
   ARTIODACTYLA
      Cervidae
       • Alces alces
      Bovidae
       • *Bison bonasus
   CETACEA
       • Toate speciile
PĂSĂRI
      Gaviidae
       • Gavia spp.
      Podicipedidae
       • Tachybaptus ruficollis
       • Podiceps spp.
      Accipitridae
       • Accipiter spp.
       • Buteo spp.
       • Aquila spp.
      Falconidae
       • Falco tinnunculus
       • Falco subbuteo
      Rallidae
       • Rallus aquaticus
      Gruidae
       • Grus grus
       • Anthropoides virgo
      Charadriidae
       • Charadrius spp.
       • Pluvialis squatarola
       • Chettusia leucura
      Anatidae
       • Anser fabalis
       • Anser brachyrhynchus
       • Branta leucopsis
       • Branta bernicla
       • Anas strepera
       • Anas acuta
       • Anas querquedula
       • Netta rufina
       • Aythya marila
       • Bucephala clangula
       • Somateria mollissima
       • Clangula hyemalis
       • Melanitta spp.
       • Mergus serrator
       • Mergus merganser
       • Mergus albellus
      Haematopodidae
       • Haematopus ostralegus
      Scolopacidae
       • Calidris spp.
       • Limicola falcinellus
       • Limosa spp.
       • Numenius spp.
       • Tringa spp.
       • Xenus cinereus
       • Actitis hypoleucos
       • Arenaria interpres
      Phalaropodidae
       • Phalaropus spp.
      Stercorariidae
       • Stercorarius spp.
      Laridae
       • Larus spp.
      Sternidae
       • Gelochelidon nilotica
       • Sterna spp.
       • Chlidonias spp.
      Ptreoclididae
       • Syrrhaptes paradoxus
      Columbidae
       • Streptopelia turtur
      Cuculidae
       • Cuculus canorus
      Tytonidae
       • Tyto alba
      Upupidae
       • Upupa epops
      Strigidae
       • Otus scops
       • Athene noctua
       • Strix spp.
       • Asio spp.
      Apodidae
       • Apus spp.
       • Alcedo atthis
      Meropidae
       • Merops apiaster
      Picidae
       • Picus viridis
       • Dendrocopos spp.
   PASSERIFORMES
      Alaudidae
       • Galerida cristata
       • Alauda arvensis
      Hirundinidae
       • Riparia riparia
       • Hirundo spp.
       • Delichon urbica
      Motacillidae
       • Anthus spp.
       • Motacilla spp.
      Bombycillidae
       • Bombycilla garrulus
      Cinclidae
       • Cinclus cinclus
      Troglodytidae
       • Troglodytes troglodytes
      Prunellidae
       • Prunella spp.
      Turdidae
       • Cercotrichas galactotes
       • Erithacus rubecula
       • Luscinia spp.
       • Phoenicurus spp.
       • Saxicola spp.
       • Oenanthe spp.
       • Turdus spp.
      Sylviidae
       • Cettia cetti
       • Locustella spp.
       • Acrocephalus spp.
       • Hippolais spp.
       • Sylvia spp
       • Phylloscopus spp.
       • Regulus spp.
      Muscicapidae
       • Muscicapa striata
       • Ficedula spp.
      Timaliidae
       • Panurus biarmicus
      Paridae
       • Aegithalos caudatus
       • Parus spp.
      Sittidae
       • Sitta europaea
      Tichodromadidae
       • Tichodroma muraria
      Certhiidae
       • Certhia spp.
      Oriolidae
       • Oriolus oriolus
      Laniidae
       • Lanius spp.
      Corvidae
       • Nucifraga caryocatactes
       • Corvus corax
      Passeridae
       • Passer hispaniolensis
       • Montifringilla nivalis
      Emberizidae
       • Calcarius lapponicus
       • Plectrophenax nivalis
       • Emberiza spp.
       • Miliaria calandra
      Fringillidae
       • Fringilla spp.
       • Serinus serinus
       • Carduelis spp.
       • Loxia spp.
       • Carpodacus erythrinus
       • Pyrrhula pyrrhula
       • Coccothraustes coccothraustes
REPTILE
   TESTUDINATA
      Testudinidae
       • Testudo hermanni
       • Testudo graeca
      Emydidae
       • Emys orbicularis
   SAURIA
      Lacertidae
       • Lacerta agilis
       • Lacerta trilineata
       • Lacerta viridis
       • Podarcis muralis
       • Podarcis taurica
      Scincidae
       • Ablepharus kitaibelli
   OPHIDIA
      Colubridae
       • Coronella austriaca
       • Elaphe longissima
       • Elaphe quatuorlineata
       • Natrix tessellata
      Viperidae
       • Vipera ammodytes
       • Vipera ursinii
      Boidae
       • Eryx jaculus
AMFIBIENI
   CAUDATA
      Salamandridae
       • Triturus cristatus
   ANURA
      Discoglossidae
       • Bombina bombina
       • Bombina variegata
      Hylidae
       • Hyla arborea
      Ranidae
       • Rana arvalis
      Pelobatidae
       • Pelobates fuscus
       • Pelobates syriacus
      Bufonidae
       • Bufo viridis
PEȘTI
   ACIPENSERIFORMES
      Acipenseridae
       • Acipenser sturio
   CYPRINIFORMES
      Cyprinidae
       • Gobio kessleri
   PERCIFORMES
      Percidae
       • Aspro zingel
       • Stizostedion volgensis
       • Romanichtyis valsanicola
      Gobiidae
       • Proterorhinus marmoratus

NEVERTEBRATE

ARTHROPODA
   INSECTA
      Coleoptera
       • Cerambyx cerdo
       • Rosalia alpina
       • Carabus hampei
       • Carabus hungaricus
       • Carabus variolosus
       • Probaticus subrugosus
       • *Pseudogaurotina excellens
       • Pytho kolwensis
      Lepidoptera
       • Parnassius apollo
       • Colias myrmidone
       • Erannis ankeraria
       • Glyphipterix loricatella
       • Maculinea alcon
       • Catopta thrips
       • Lychaene helle
       • Kirinia roxelana
       • *Lepidea morsei
       • Nymphalis vaualbum
       • Pseudophilotes bavius
      Orthoptera
       • Isophya costata
       • Odontopodisma rubripes
       • Paracaloptenus caloptenoides
       • Poecilimon intermedius
       • Stenobothrus eurasius
       • Capraiscola ebneri
       • Podismopsis transsylvanica
       • Uvarovitettix transsylvanica
       • Zubovskya banatica
       • Fulvins oxycarenoides
   MOLLUSCA
      Gastropoda
       • Hydromia kovacsi
       • *Anisus vorticulus
       • Theodoxus transversalis
       • Alopia bielzii bielzii
       • Alopia subcosticollis oculta
       • Alopia subcosticollis nordsiecki
       • Herilla ziegleri dacica
       • Holandrina holandri
       • Chilostoma banaticum

                       b) PLANTE

Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 3 b), cu excepția BRYOPHYTELOR, plus cele menționate în continuare:
      Ranunculaceae
       • Aquilegia alpina


ANEXA Nr. 5

SPECII
de plante și de animale de interes comunitar a căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management


Speciile care figurează în această anexă sunt indicate:
       prin numele speciei ori al subspeciei; sau
       prin ansamblul speciilor ce aparțin unui taxon superior sau unei părți din acel taxon.

                       a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE
   CARNIVORA
      Canidae
       • Canis aureus
      Mustelidae
       • Martes martes
       • Mustela putorius
      Phocidae
       • Toate speciile ce nu sunt menționate în anexa nr. 4
   ARTIODACTYLA
      Bovidae
       • Rupicapra rupicapra
PĂSĂRI
      Phalacrocoracidae
       • Phalacrocorax carbo
      Ardeidae
       • Ardea cinerea
      Anatidae
       • Anser albifrons
       • Anser anser
       • Anas penelope
       • Anas platyrhynchos
       • Anas crecca
       • Anas clypeata
       • Aythya ferina
       • Aythya fuligula
      Tetraonidae
       • Tetrastes bonasia
       • Tetrao urogallus
      Phasianidae
       • Perdix perdix
       • Coturnix coturnix
       • Phasianus colchicus
      Rallidae
       • Gallinula chloropus
       • Fulica atra
      Charadriidae
       • Vanellus vanellus
      Scolopacidae
       • Lymnocryptes minimus
       • Gallinago gallinago
       • Scolopax rusticola
      Columbidae
       • Columba oenas
       • Columba palumbus
       • Streptopelia decaocto
      Corvidae
       • Garrulus glandarius
       • Pica pica
       • Corvus monedula
       • Corvus frugilegus
       • Corvus corone corone
       • Corvus corone cornix
      Sturnidae
       • Sturnus vulgaris
      Turdidae
       • Turdus spp.
AMFIBIENI
   ANURA
      Ranidae
       • Rana esculenta
       • Rana ridibunda
       • Rana temporaria
PEȘTI
   PETROMYZONIFORMES
      Petromyzonidae
       • Lampetra fluviatilis
   ACIPENSERIFORMES
      Acipensaridae
       • Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. 4
   SALMONIFORMES
      Salmonidae
       • Thymallus thymallus
       • Hucho hucho
      Cyprinidae
       • Barbus spp.
   PERCIFORMES
      Percidae
       • Zingel zingel
   CLUPEIFORMES
      Clupeidae
       • Alosa spp.

NEVERTEBRATE

   MOLLUSCA
   GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
      Helicidae
       • Helix pomatia
   HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
      Hirudinidae
       • Hirudo medicinalis
   ARTHROPODA
   CRUSTACEA-DECAPODA
      Astacidae
       • Astacus astacus

                       b) PLANTE

   LICHENES
      Cladoniaceae
       • Cladonia L. subgemus Cladina (Nyl.) Vain.
   BRYOPHYTA
   MUSCI
      Leucobryaceae
       • Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
      Sphagnaceae
       • Sphagnum L. spp. (exceptie Sphagnum pylasii Brid.)
   PTERIDOPHYTA
       • Lycopodium spp.
   ANGIOSPERMAE
      Amaryllidaceae
       • Galanthus nivalis L.
      Compositae
       • Arnica montana L.
      Gentianaceae
       • Gentiana lutea L.
      Lilliaceae
       • Ruscus aculeatus L.
      Scrophulariaceae
       • Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.


Sursă: Repertoriul legislației României
 

top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts