Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map
the CarpathiansTexts Logo = back to previous page

LEGE nr. 462 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 433 din 2 august 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în, cu următoarele modificări și completări:
[...]

37. Anexele nr. 2-5 vor avea următorul cuprins:


ANEXA Nr. 2

TIPURI
de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare


Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifică faptul că este un habitat prioritar.

1. Habitate costiere, marine și de dune

 • Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apă marină;
 • Lagune și golfuri cu bancuri de nisip;
 • Vegetație perenă a țărmurilor stâncoase;
 • Vegetație anuală cu Salicornia sau cu alte specii în zone nămoloase și cu nisip;
 • Pajiști sărăturate atlantice (Glauco-Puccinellietalia maritimae);
 • * Pajiști sărăturate continentale;
 • Stepe și mlaștini sărăturate panonice;
 • Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Genista;
 • Vegetație psamofilă uscată cu Calluna și Empetrum nigrum;
 • Dune continentale cu pășuni deschise cu Corynephorus și Agrostis;
 • * Dune continentale panonice;
 • Dune mobile embrionare;
 • Dune mobile de-a lungul țărmurilor (dune albe);
 • * Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee (dune gri);
 • * Dune fixe decalcifiate cu Empetrum nigrum;
 • Dune cu Hippophae rhamnoides;
 • Dune împădurite ale regiunilor atlantice, continentale și boreale;
 • Depresiuni umede intradunale;
 • Dune umede permanente.

2. Habitate de ape dulci

 • Ape oligotrofe cu conținut foarte scăzut de minerale;
 • Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația din Littorelletea uniflorae și/sau din Isoeto-Nanojuncetea;
 • Ape puternic oligomezotrofe cu vegetația bentică de Chara spp.;
 • Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip de Magnopotamion sau Hydrocharition;
 • Lacuri distrofe naturale și heleșteie;
 • Râuri alpine și bancurile de-a lungul acestora cu vegetație erbacee;
 • Râuri alpine și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica;
 • Cursuri de apă din câmpiile de munte cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachian;
 • Râuri cu bancuri nămoloase cu vegetație de Chenopodian rubri și Bidentian p.p.

3. Habitate de pajiști și tufărișuri

 • Pajiști alpine și boreale;
 • Pajiști umede cu Erica tetralix;
 • Pajiști uscate;
 • * Tufișuri cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti);
 • Formațiuni cu Juniperus communis în zone sau pajiști calcaroase;
 • * Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi;
 • * Pajiști calcaroase pe nisipuri xerice;
 • Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios;
 • Pajiști calcaroase alpine și subalpine;
 • Pajiști uscate seminaturale și faciesuri de acoperire cu tufișuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee);
 • * Pseudostepe cu iarbă și plante anuale de Thero-Brachypodietea;
 • * Pajiști bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase;
 • * Pajiști stepice subpanonice;
 • * Pajiști stepice panonice pe loess;
 • * Pajiști panonice nisipoase;
 • Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase (Molinion caeruleae);
 • Pajiști umede cu ierburi înalte;
 • Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan și alpin;
 • Pajiști aluviale ale văilor de râuri cu Cnidion dubii;
 • Pajiști aluviale nord-boreale;
 • Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
 • Fânețe montane;
 • Fânețe împădurite.

4. Habitate din turbării și mlaștini

 • * Turbării active;
 • Turbării degradate încă capabile de o regenerare naturală;
 • Turbării de acoperire (*dacă este activă turbăria);
 • Depresiuni pe substraturi turboase;
 • Mlaștini cu surse de ape bogate în săruri minerale;
 • * Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus;
 • * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);
 • Mlaștini alcaline;
 • * Vegetație pionieră alpină cu Caricion bicoloris-atrofuscae.

5. Habitate de stâncării și peșteri

 • Grohotiș stâncos al etajului montan (Androsacetalia alpinae și Galeopsitalia ladani);
 • Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
 • Grohotișuri medioeuropene silicoase ale regiunilor înalte;
 • * Grohotișuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane;
 • Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică;
 • Pante stâncoase silicioase cu vegetație chasmofitică;
 • Stânci silicioase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii;
 • Grohotiș și lespezi calcaroase;
 • Grote neexploatate turistic;
 • Câmpuri de lavă și excavații naturale.

6. Habitate de pădure

 • Păduri bătrâne caducifoliate naturale hemiboreale bogate în epifite;
 • Pășuni împădurite;
 • * Păduri mlăștinoase caducifoliate;
 • Păduri tip Luzulo-Fagetum;
 • Păduri tip Asperulo-Fagetum;
 • Păduri subalpine medioeuropene cu Acer;
 • Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion;
 • Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic și medioeuropean și cu Carpinion betuli;
 • Stejăriș cu Galio-Carpinetum;
 • * Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio-Acerion;
 • Stejăriș bătrân acidofil al câmpurilor nisipoase cu Quercus robur;
 • Pădure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia;
 • * Turbării împădurite;
 • * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae);
 • Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris);
 • * Păduri panonice cu Quercus petrae și Carpinus betulus;
 • * Păduri panonice cu Quercus pubescens;
 • * Păduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur;
 • Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;
 • Păduri alpine cu Larix decidua și/sau Pinus cembra;
 • Păduri cu Castanea sativa;
 • Păduri cu Quercus frainetto;
 • Galerii cu Salix alba și Populus alba;
 • Păduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.


ANEXA Nr. 3

SPECII
de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică

Interpretare

 1. Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei rețele a ariilor speciale de conservare.
 2. Speciile prezentate în anexă sunt indicate:
  • prin numele speciei ori subspeciei; sau
  • prin toate speciile care aparțin unui taxon mai mare sau unei părți din acel taxon.
 3. Simboluri

Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnifică faptul că este o specie prioritară.
Mai multe specii din această anexă sunt, de asemenea, prezentate în anexa nr. 4.

                       a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE
CHIROPTERA
Rhinolophidae

 • Rhinolophus blasii
 • Rhinolophus euryale
 • Rhinolophus ferrumequinum
 • Rhinolophus hipposideros
 • Rhinolophus mehelyi
  Vespertilionidae
 • Barbastella barbastellus
 • Miniopterus schreibersi
 • Myotis bechsteini
 • Myotis blythi
 • Myotis capaccinii
 • Myotis dasycneme
 • Myotis emarginatus
 • Myotis myotis
 • Vespertilio murinos
  RODENTIA
  Sciuridae
 • *Spermophilus suslicus
 • Spermophilus citellus (Citellus citellus)
  Cricetidae
 • Cricetus cricetus
  Microtidae
 • Microtus tatricus
  Muridae
 • Nanospalax leucodon
  Zapodidae
 • Sicista suptilis
  Castoridae
 • Castor fiber
  CARNIVORA
  Ursidae
 • *Ursus arctos
  Mustelidae
 • *Lutra lutra
 • *Mustela lutreola
  Felidae
 • Lynx lynx
  Phocidae
 • *Monachus monachus
  ARTILODACTYLA
  Cervidae
 • Alces alces
  Bovidae
 • *Bison bonasus
  CETACEA
 • Tursiops truncatus
 • Phocoena phocoena
 • Delphinus delphis

  PĂSĂRI
  GAVIIFORMES
  Gavidae

 • Gavia stellata
 • Gavia arctica
 • Gavia immer
  PROCELLARIIFORMES
  Procellariidae
 • Puffinus yelkouan
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae
 • Phalacrocorax aristotelis
 • Phalacrocorax pygmaeus
  Pelecanidae
 • *Pelecanus onocrotalus
 • Pelecanus crispus
  CICONIFORMES
  Ardeidae
 • Botaurus stellaris
 • Ixobrychus minutus
 • Nycticorax nycticorax
 • Ardeola ralloides
 • Bubulcus ibis
 • Egretta garzetta
 • Egretta alba
 • Ardea purpurea
  Ciconidae
 • Ciconia nigra
 • Ciconia ciconia
  Threskiornithidae
 • Plegadis falcinellus
 • Platalea leucorodia
  PHOENICOPTERIFORMES
  Phoenicopteridae
 • Phoenicopterus ruber
  ANSERIFORMES
  Anatidae
 • Cygnus olor
 • Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)
 • Cygnus cygnus
 • *Anser erythropus
 • Branta leucopsis
 • Branta ruficollis
 • Tadorna ferruginea
 • Tadorna tadorna
 • *Aythya nyroca
 • *Oxyura leucocephala
  FALCONIFORMES
  Accipitridae
 • Pernis apivorus
 • Milvus migrans
 • Milvus milvus
 • *Haliaeetus albicilla
 • Neophron percnopterus
 • Gypaetus barbatus
 • Aegypius monachus
 • Gyps fulvus
 • Circaetus gallicus
 • Circus aeruginosus
 • Circus cyaneus
 • *Circus macrourus
 • Circus pygargus
 • Accipiter brevipes
 • Buteo rufinus
 • Aquila pomarina
 • *Aquila clanga
 • *Aquila heliaca
 • Aquila chrysaetos
 • Hieraaetus pennatus
 • Hieraaetus fasciatus
  Pandionidae
 • Pandion haliaetus
  Falconidae
 • *Falco naumanni
 • Falco columbarius
 • Falco vespertinus
 • *Falco cherrug
 • Falco peregrinus
  GALLIFORMES
  Tetraornidae
 • Tetrao tetrix
  GRUIFORMES
  Rallidae
 • Porzana porzana
 • Porzana parva
 • Porzana pussilla
 • Crex crex
  Gruidae
 • Grus grus
  Otididae
 • Chlamydotis undulata
 • *Otis tarda
 • Tetrax tetrax
  CHARADRIIFORMES
  Recurvirostridae
 • Recurvirostra avosetta
 • Himantopus himantopus
  Burhinidae
 • Burhinus oedicnemus
  Glareolidae
 • Glareola pratincola
 • Glareola nordmanni
  Charadriidae
 • Pluvialis apricaria
 • Charadrius alexandrinus
 • Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
 • Calidris alpina
  Scolopacidae
 • *Gallinago media
 • Limosa limosa
 • *Numenius tenuirostris
 • Numenius arquata
 • Tringa glareola
 • Phalaropus lobatus
  Laridae
 • Larus melanocephalus
 • Larus genei
 • Larus minutus
  Sternidae
 • Gelochelidon nilotica
 • Sterna caspia
 • Sterna sandvicensis
 • Sterna hirundo
 • Sterna albifrons
 • Chlidonias hybridus
 • Chlidonias niger
 • Uria aalge
  STRIGIFORMES
  Strigidae
 • Bubo bubo
 • Glaucidium passerinum
 • Asio flammeus
 • Aegolius funereus
  CAPRIMULGIFORMES
  Caprimulgidae
 • Caprimulgus europaeus
  CHORACIIFORMES
  Alcedinidae
 • Alcedo atthis
  Coracidae
 • Coracias garrulus
  PICIFORMES
  Picidae
 • Jynx torquilla
 • Picus canus
 • Dryocopus martius
 • Dendrocopos syriacus
 • Dendrocopos medius
 • Dendrocopos leucotos
 • Picoides tridactylus
  PASSERIFORMES
  Alaudidae
 • Melanocorypha calandra
 • Calandrella brachydactyla
 • Lullula arborea
 • Eremophila alpestris
  Motacillidae
 • Anthus campestris
 • Turdidae
 • Oenanthe isabelina
 • Oenanthe pleschanka
 • Oenanthe hispanica
 • Monticola saxatilis
 • Luscinia svecica
  Sylviidae
 • Acrocephalus paludicola
 • Acrocephalus melanopogon
 • Sylvia nisoria
  Muscicapidae
 • Ficedula parva
 • Ficedula albicollis
  Remizidae
 • Remiz pendulinus
  Laniidae
 • Lanius collurio
 • Lanius minor
  Sturnidae
 • Sturnus roseus (Pastor roseus)
  Emberizidae
 • Emberiza hortulana
 • Emberiza cia

  REPTILE
  CHELONIA (TESTUDINES)
  Testudinidae

 • Testudo hermanni
 • Testudo graeca
  Emydidae
 • Emys orbicularis
  OPHIDIA (SERPENTES)
  Colubridae
 • Elaphe quatuorlineata
  Viperidae
 • Vipera ursinii

  AMFIBIENI
  CAUDATA
  Salamandridae

 • Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
 • Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
 • Triturus alpestris alpestris
 • *Triturus vulgaris ampelensis
  ANURA
  Discoglossidae
 • Bombina bombina
 • Bombina variegata
  Pelobatidae
 • Pelobates fuscus
 • Pelobates syriacus balcanicus
  Bufonidae
 • Bufo bufo
  Hylidae
 • Hyla arborea

  PEȘTI
  PETROMYZONIFORMES
  Petromyzonidae

 • Eudontomyzon spp.
  CLUPEIFORMES
  Clupeidae
 • Alosa spp.
  SALMONIFORMES
  Salmonidae
 • Hucho hucho
  Umbridae
 • Umbra krameri
  PERCIFORMES
  Percidae
 • Gymnocephalus schraetzer
 • Gymnocephalus baloni
 • Romanichthys valsanicola

  CYPRINIFORMES
  Cyprinidae
 • Aspius aspius
 • Chalcalburnus chalcoides
 • Gobio albipinnatus
 • Gobio uranoscopus
 • Gobio kessleri
 • Leuciscus (Telestes) souffia
 • Rutilus pigus
 • Rhodeus sericeus amarus
  Cobitidae
 • Cobitis elongata
 • Cobitis taenia
 • Misgurnis fossilis
 • Sabanejewia aurata
  SCORPAENIFORMES
 • Cottus gobio

  NEVERTEBRATE

  ARTHROPODA
  CRUSTACEA
  Decapoda

 • Austropotamobius torrentium
  INSECTA
  Coleoptera
 • Cerambyx cerdo
 • Lucanus cervus
 • *Osmoderma eremita
 • *Rosalia alpina
 • Carabus hampei
 • Carabus hungaricus
 • Carabus variolosus
 • Herpes porcellus
 • Probaticus subrugosus
 • *Pseudogaurotina excellens
  Lepidoptera
 • Erannis ankeraria
 • Glyphipterix loricatella
 • Maculinea alcon
 • Catopta thrips
 • Lychaene helle
 • Kirinia roxelana
 • *Lepidea morsei
 • Nymphalis vaualbum
 • Pseudophilotes bavius
  Orthoptera
 • Isophya costata
 • Odontopodisma rubripes
 • Paracaloptenus caloptenoides
 • Poecilimon intermedius
 • Stenobothrus eurasius
 • Capraiscola ebneri
 • Podismopsis transsylvanica
 • Uvarovitettix transsylvanica
 • Zubovskya banatica
 • Fulvins oxycarenoides
  MOLLUSCA
  Gastropoda
 • Hydromia kovacsi
 • * Anisus vorticulus
 • Theodoxus transversalis
 • Alopia bielzii bielzii
 • Alopia subcosticollis oculta
 • Alopia subcosticollis nordsiecki
 • Herilla ziegleri dacica
 • Holandrina holandri

                         b) PLANTE

  PTERIDOPHYTA
  Marsileaceae

 • Marsilea quadrifolia
  Aspleniaceae
 • Asplenium adulterinum
  ANGIOSPERMAE
  Alismataceae
 • Caldesia parnassifolia
  Compositae
 • Ligularia sibirica
 • Cirsium brachycephalum
 • * Seratula lycopifolia
  Droseraceae
 • Aldrovanda vesiculosa
  Labiatae
 • Dracocephalum austriacum
  Orchidaceae
 • Cypripedium calceolus
 • Liparis loeselii
  Liliaceae
 • Colchicum arenarium
  Iridaceae
 • Iris humilis arenaria
 • Iris aphylla hungarica
 • * Gladiolus palustris
  Ranunculaceae
 • Pulsatilla patens
  Santalaceae
 • Thesium ebracteatum
  Saxifragaceae
 • Saxifraga hirculus
  Scrophulariaceae
 • Veronica micrantha
 • *Pedicularis exaltata
 • Tozzia carpathica
  Umbelliferae
 • Angelica palustris
 • Apium repens
 • * Ferula sadleriana
  Paeoniaceae
 • Paeonia officinalis banatica

  PLANTE INFERIOARE
  Bryophyta

 • Dicranum viride
 • Drepanocladus vernicosus

  ANEXA Nr. 4

  SPECII
  de animale și de plante care necesită o protecție strictă

  Speciile care figurează în această anexă sunt indicate:

  • prin numele speciei ori al subspeciei; sau
  • prin ansamblul speciilor care aparțin unui taxon superior sau unei părți din acel taxon.

                         a) ANIMALE

  VERTEBRATE

  MAMIFERE
  INSECTIVORA
  Soricidae

 • Sorex alpinus
 • Neomys anomalus
  MICROCHIROPTERA
 • Toate speciile
  RODENTIA
  Gliridae
 • Muscardinus avellanarius
 • Dryomys nitedula
  Sciuridae
 • Citellus citellus
 • * Spermophilus suslicus
  Castoridae
 • Castor fiber
  Cricetidae
 • Cricetus cricetus
  Microtidae
  *Microtus tatricus
  Muridae
 • Nannospalax leucodon
  Zapodidae
 • Sicista betulina
 • Sicista subtilis
  CARNIVORA
  Canidae
 • Canis lupus
  Ursidae
 • Ursus arctos
  Mustelidae
 • Lutra lutra
 • Mustela lutreola
  Felidae
 • Felis silvestris
  Phocidae
 • *Monachus monachus
  ARTIODACTYLA
  Cervidae
 • Alces alces
  Bovidae
 • *Bison bonasus
  CETACEA
 • Toate speciile

  PĂSĂRI
  GAVIFORMES
  Gaviidae

 • Gavia stellata
  PODICIPEDIFORMES
  Podicipedidae
 • Tachybaptus ruficollis
 • Podiceps spp.
  FALCONIFORMES
  Accipitridae
 • Accipiter spp.
 • Buteo spp.
 • Aquila spp.
  Falconidae
 • Falco tinnunculus
 • Falco subbuteo
  GRUIFORMES
  Rallidae
 • Rallus aquaticus
  Gruidae
 • Grus grus
 • Anthropoides virgo
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae
 • Charadrius spp.
 • Pluvialis apricaria
 • Chettusia leucura
  ANSERIFORMES
  Anatidae
 • Branta leucopsis
 • Mergus albellus
  Haematopodidae
 • Haematopus ostralegus
  Scolopacidae
 • Calidris spp.
 • Limicola falcinellus
 • Numenius spp.
 • Tringa spp.
 • Xenus cinereus
 • Actitis hypoleucos
 • Arenaria interpres
  Phalaropodidae
 • Phalaropus spp.
  Stercorariidae
 • Stercorarius spp.
  Laridae
 • Larus spp.
  Sternidae
 • Gelochelidon nilotica
 • Sterna spp.
 • Chlidonias spp.
  COLUMBIFORMES
  Ptreoclididae
 • Syrrhaptes paradoxus
  CUCULIFORMES
  Cuculidae
 • Cuculus canorus
  STRYGIFORMES
  Tytonidae
 • Tyto alba
  Upupidae
 • Upupa epops
  Strigidae
 • Otus scops
 • Athene noctua
 • Strix spp.
 • Asio spp.
  APODIFORMES
  Apodidae
 • Apus spp.
  Alcedinidae
 • Alcedo atthis
  Meropidae
 • Merops apiaster
  PICIFORMES
  Picidae
 • Picus viridis
 • Dendrocopos spp.
  PASSERIFORMES
  Alaudidae
 • Alauda arvensis
  Hirundinidae
 • Riparia riparia
 • Hirundo spp.
 • Delichon urbica
  Motacillidae
 • Anthus spp.
 • Motacilla spp.
  Bombycillidae
 • Bombycilla garrulus
  Cinclidae
 • Cinclus cinclus
  Troglodytidae
 • Troglodytes troglodytes
  Prunellidae
 • Prunella spp.
  Turdidae
 • Cercotrichas galactotes
 • Erithacus rubecula
 • Luscinia spp.
 • Phoenicurus spp.
 • Saxicola spp.
 • Oenanthe spp.
  Sylviidae
 • Cettia cetti
 • Locustella spp.
 • Acrocephalus spp.
 • Hippolais spp.
 • Sylvia spp
 • Phylloscopus spp.
 • Regulus spp.
  Muscicapidae
 • Muscicapa striata
 • Ficedula spp.
  Timaliidae
 • Panurus biarmicus
  Paridae
 • Aegithalos caudatus
 • Parus spp.
  Sittidae
 • Sitta europaea
  Tichodromadidae
 • Tichodroma muraria
  Certhiidae
 • Certhia spp.
  Oriolidae
 • Oriolus oriolus
  Laniidae
 • Lanius spp.
  Corvidae
 • Nucifraga caryocatactes
 • Corvus corax
  Passeridae
 • Passer hispaniolensis
 • Montifringilla nivalis
  Emberizidae
 • Calcarius lapponicus
 • Plectrophenax nivalis
 • Emberiza spp.
 • Miliaria calandra
  Fringillidae
 • Fringilla spp.
 • Serinus serinus
 • Carduelis spp.
 • Loxia spp.
 • Carpodacus erythrinus
 • Pyrrhula pyrrhula
 • Coccothraustes coccothraustes

  REPTILE
  TESTUDINATA
  Testudinidae

 • Testudo hermanni
 • Testudo graeca
  Emydidae
 • Emys orbicularis
  SAURIA
  Lacertidae
 • Lacerta agilis
 • Lacerta praticola
 • Lacerta trilineata
 • Lacerta viridis
 • Podarcis muralis
 • Podarcis taurica
 • Eremias arguta
  Scincidae
 • Ablepharus kitaibelli
  OPHIDIA
  Colubridae
 • Coronella austriaca
 • Elaphe longissima
 • Elaphe quatuorlineata
 • Natrix tessellata
  Viperidae
 • Vipera ammodytes
 • Vipera ursinii
 • Vipera berus
  Boidae
 • Eryx jaculus

  AMFIBIENI
  CAUDATA
  Salamandridae

 • Triturus cristatus
 • Salamandra salamandra
  ANURA
  Discoglossidae
 • Bombina bombina
 • Bombina variegata
  Hylidae
 • Hyla arborea
  Ranidae
 • Rana arvalis
  Pelobatidae
 • Pelobates fuscus
 • Pelobates syriacus
  Bufonidae
 • Bufo viridis
  PEȘTI
  CYPRINIFORMES
  Cyprinidae
 • Gobio kessleri
 • Scardinius racovitzai
  PERCIFORMES
  Percidae
 • Aspro zingel
 • Stizostedion volgensis
 • Romanichtyis valsanicola
  Gobiidae
 • Proterorhinus marmoratus

  NEVERTEBRATE

  ARTHROPODA
  INSECTA
  Coleoptera

 • Cerambyx cerdo
 • Rosalia alpina
 • Carabus hampei
 • Carabus hungaricus
 • Carabus variolosus
 • Probaticus subrugosus
 • * Pseudogaurotina excellens
 • Pytho kolwensis
  Lepidoptera
 • Parnassius apollo
 • Colias myrmidone
 • Erannis ankeraria
 • Glyphipterix loricatella
 • Maculinea alcon
 • Catopta thrips
 • Lychaene helle
 • Kirinia roxelana
 • *Lepidea morsei
 • Nymphalis vaualbum
 • Pseudophilotes bavius
  Orthoptera
 • Isophya costata
 • Odontopodisma rubripes
 • Paracaloptenus caloptenoides
 • Poecilimon intermedius
 • Stenobothrus eurasius
 • Capraiscola ebneri
 • Podismopsis transsylvanica
 • Uvarovitettix transsylvanica
 • Zubovskya banatica
 • Fulvins oxycarenoides
  MOLLUSCA
  Gastropoda
 • Hydromia kovacsi
 • *Anisus vorticulus
 • Theodoxus transversalis
 • Alopia bielzii bielzii
 • Alopia subcosticollis oculta
 • Alopia subcosticollis nordsiecki
 • Herilla ziegleri dacica
 • Holandrina holandri
 • Chilostoma banaticum

                         b) PLANTE

  Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 3 b), cu excepția bryophytelor, plus cele menționate în continuare: Campanulaceae

 • Campanula romanica
  Ericaceae
 • Arctostaphylox uva ursi
  Oleaceae
 • Syringa josikaea
  Paeonaceae
 • Paepnia tenuifolia

  ANEXA Nr. 5

  SPECII
  de plante și de animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management

  Speciile care figurează în această anexă sunt indicate:

  • prin numele speciei ori al subspeciei; sau
  • prin ansamblul speciilor ce aparțin unui taxon superior ori unei părți din acel taxon.

  De anser brachyrinchus/Mergus merganser

                         a) ANIMALE

  VERTEBRATE

  MAMIFERE
  LAGOMORPHA
  Lepuridae

 • Lepus europaeus
 • Oryctolagus cuniculus
  RODENTIA
  Sciuridae
 • Sciurus vulgaris
 • Marmota marmota
 • Myocastoridae
 • Myocastor coypus
  Muridae
 • Ondrada zibeltina
  CARNIVORA
  Canidae
 • Nyctereutes procyonoides
 • Vulpes vulpes
 • Canis aureus
  Mustelidae
 • Martes foina
 • Martes martes
 • Mustela putorius
 • Mustela eversmanii
 • Mustela erminea
 • Mustela nivalis
 • Mustela vison
 • Meles meles
 • Vornela peregusna euxina Felidae
 • Lynx lynx
  ARTIODACTYLA
  Cervidae
 • Capreolus capreolus
 • Cervus elaphus
 • Dama dama
 • Ovies aries musimon
  Bovidae
 • Rupicapra rupicapra
  Suidae
 • Sus scrofa

  PĂSĂRI
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae

 • Phalacrocorax carbo
  CICCONIIFORMES
  Ardeidae
 • Ardea cinerea
  ANSERIFORMES
  Anatidae
 • Anser albifrons
 • Anser fabalis fabalis
 • Anser fabalis rossicus
 • Anser brachyrhynchus
 • Anser anser
 • Anas penelope
 • Anas platyrhynchos
 • Anas crecca
 • Anas clypeata
 • Anas strepera
 • Anas acuta
 • Anas querquedula
 • Aythya ferina
 • Aythya fuligula
 • Aythya marila
 • Branta bernicla
 • Bucephala clangula
 • Netta rufina
 • Clangula hyemalis
 • Melanita fusca
 • Melanita nigra
 • Mergus merganser
 • Mergus serrator
 • Somateria mollissima
  Tetraonidae
 • Tetrastes bonasia
 • Tetrao urogallus
  Phasianidae
 • Perdix perdix
 • Coturnix coturnix
 • Phasianus colchicus
  GRUIFORMES
  Rallidae
 • Gallinula chloropus
 • Fulica atra
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae
 • Vanellus vanellus
  Scolopacidae
 • Lymnocryptes minimus
 • Gallinago gallinago
 • Scolopax rusticola
 • Limosa limosa
 • Philomachus pugnax
  COLUMBIFORMES
  Columbidae
 • Columba oenas
 • Columba palumbus
 • Streptopelia decaocto
 • Streptopelia turtur
  PASERIFORMES
  Alaudidae
 • Galerida cristata
  Corvidae
 • Garrulus glandarius
 • Pica pica
 • Corvus monedula
 • Corvus frugilegus
 • Corvus corone corone
 • Corvus corone cornix
 • Corvus corone sardonius
  Sturnidae
 • Sturnus vulgaris
 • Sturnus vulgaris balcanicus
  Turdidae
 • Turdus viscivorus
 • Turdus philomelos
 • Turdus iliacus
 • Turdus pillaris

  AMFIBIENI
  ANURA
  Ranidae

 • Rana esculenta
 • Rana ridibunda
 • Rana temporaria
 • Rana dalmatina

  PEȘTI
  ACIPENSERIFORMES
  Acipenseridae

 • Toate speciile care nu sunt menționate în anexa nr. IV
  SALMONIFORMES
  Salmonidae
 • Thymallus thymallus
  Cyprinidae
 • Barbus spp.
  PERCIFORMES
  Percidae
 • Zingel zingel
  CLUPEIFORMES
  Clupeidae
 • Alosa spp.

  NEVERTEBRATE

  MOLLUSCA
  GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
  Helicidae

 • Helix pomatia
  HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
  Hirudinidae
 • Hirudo medicinalis
  ARTHROPODA
  CRUSTACEA-DECAPODA
  Astacidae
 • Astacus astacus

                         b) PLANTE

  LICHENES
  Cladoniaceae

 • Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)
  Vain.
  BRYOPHYTA
  MUSCI
  Leucobryaceae
 • Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
  Sphagnaceae
 • Sphagnum L. spp. (excepție Sphagnum pylasii Brid.)
  PTERIDOPHYTA
 • Lycopodium spp.
  ANGIOSPERMAE
  Amaryllidaceae
 • Galanthus nivalis L.
  Compositae
 • Arnica montana L.
  Gentianaceae
 • Gentiana lutea L.
  Lilliaceae
 • Ruscus aculeatus L.
  Scrophulariaceae
 • Scrophularia grandiflora DC. subsp.
  grandiflora DC.

  Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția România.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 18 iulie 2001.
  Nr. 462.


  Sursă: Repertoriul legislației României
   

 • top Home Page|Photos|Texts|Pictures|News|Links|Site Map Texts